Seminarium w Serocku nt. zrównoważonego zarządzania energią w miastach i gminach

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy. Seminarium było organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, a dotyczyło różnych aspektów związanych z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym, począwszy od opracowania planów SEAP i PGN, poprzez finansowanie, realizację i monitoring proenergetycznych działań, aż po sposoby angażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z inspirującymi przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez polskie samorządy w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał p. Zbigniew Michniowski, prezes zarządu Stowarzyszenia, który podkreślił wzorcową rolę samorządów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. Aby się z niej wywiązać i osiągnąć lokalne cele energetyczne, wiele polskich miast i gmin opracowuje Plany gospodarki niskoemisyjnej lub Plany działań na rzecz zrównoważonej energii, a najbardziej ambitne przystępują do Porozumienia Burmistrzów - oddolnego, europejskiego ruchu na rzecz ochrony klimatu. Nową edycję tej inicjatywy, odpowiadającą na nowe wyzwania, przed jakimi staje Europa i nowe ramy unijnej polityki energetycznej, zaprezentowała p. Kristina Dely z Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Następnie p. Bożena Herbuś z Urzędu Miasta Częstochowy omówiła politykę energetyczną Polski w kontekście zadań i obowiązków samorządów lokalnych. Sesja plenarna zakończyła się debatą nt. najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają dziś polskie miasta i gminy starające się uporządkować swoją sytuację energetyczną oraz korzyści wynikających z jej uporządkowania. Starano się m.in. odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola miast w realizacji celów unijnej i krajowej polityki energetycznej, jakie działania powinny podejmować miasta, by jak najlepiej wywiązać się z tej roli, oraz jakie narzędzia mają miasta, by motywować mieszkańców i lokalnych interesariuszy do bardziej efektywnego wykorzystania energii. 

Kolejna sesja poświęcona była planowaniu energetycznemu i zarządzaniu energią na poziomie lokalnym. P. Anna Jaskuła, dyrektor Stowarzyszenia, omówiła plany PGN i SEAP opracowywane przez polskie gminy oraz przedstawiła najważniejsze wymogi dotyczące ich monitorowania. Następnie p. Sławomir Wolski z Urzędu Miasta Kościerzyna opowiedział o praktycznych aspektach monitorowania i raportowania realizacji ww. planów oraz przekazał wiele przydatnych wskazówek w tym zakresie. Kościerzyna jest jednym z pierwszych polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, którzy opracowali już i przedłożyli do Biura Porozumienia raport z 1. etapu wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się również prezentacje p. Marcina Łojka, kierownika projektów w Stowarzyszeniu, oraz p. Zbigniewa Kuca inzyniera miasta Dzierżoniów, którzy przedstawili normę ISO 50001 oraz opowiedzieli o korzyściach wynikających z integracji planów SEAP/PGN z systemem zarządzania energią spełniającym wymogi ww. normy.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium odbyła się sesja dobrych praktyk poprzedzona prezentacją p. Patrycji Płonki, kierownika projektów w Stowarzyszeniu, która omówiła praktyczne aspekty realizacji planów SEAP/PGN i przewidzianych w nich działań. Następnie uczestnicy seminarium mieli możliwość odwiedzenia stolików, przy których prezentowane były takie wzorcowe inwestycje i inicjatywy, jak głęboka termomodernizacja budynków w Niepołomicach, modernizacja oświetlenia publicznego w Andrychowie, Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Bielsku-Białej oraz projekty EURONET 50/50 MAX i „Kropla do kropli”, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii i wody w szkołach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.

Drugi dzień seminarium poświęcony był dwóm tematom - finansowaniu inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz angażowaniu mieszkańców i lokalnych interesariuszy w proenergetyczne działania. W sesji finansowej przedstawiony został m.in. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, RPO dla Województwa Mazowieckiego oraz programy wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i BOŚ EKO PROFIT S.A. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja p. Krzysztofa Haładusa, zastępcy prezydenta miasta Sosnowiec, który opowiedział o projekcie modernizacji energetycznej placówek dydaktyczno-oświatowych zrealizowanym w formule ESCO. Ponieważ wiele miast i gmin jest zainteresowanych wykorzystaniem tego mechanizmu finansowania inwestycji, uczestnicy miele wiele praktycznych pytań. Na zakończenie sesji p. Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia zaprosiła miasta i gminy do udziału w konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, który organizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu".

Ostatnią sesję, poświęconą aktywizacji mieszkańców i lokalnych interesariuszy, rozpoczęła prezentacja p. Michele Zuina z Padwy (Włochy), który opowiedział o projekcie PadovaFIT! mającym na celu walkę z ubóstwem energetycznym poprzez wsparcie termomodernizacji budynków mieszkalnych w mieście. Po niej odbyła się dyskusja panelowa nt. różnych sposobów mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół lokalnych celów energetycznych. Paneliści opowiedzieli m.in. o energetycznych naradach obywatelskich, ogólnopolskim systemie doradztwa energetycznego NFOŚiGW, kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” oraz wspieraniu inwestycji proenergetycznych w sektorze prywatnym na przykładzie Niepołomic.

Seminarium było organizowane w ramach projektów 50000&1 SEAPs oraz Mayors in Action realizowanych przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanych z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). Towarzyszyły mu spotkana robocze partnerów obu projektów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium!

Program seminarium

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium:

 1. Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE i nowe „Porozumienie Burmistrzów”, Kristina Dely, Biuro Porozumienia Burmistrzów (prezentacja w j. angielskim)
 2. Polityka energetyczna Polski w kontekście lokalnym, Bożena Herbuś, Urząd Miasta Częstochowy
 3. Plany PGN i SEAP w praktyce oraz wymogi dotyczące ich monitorowania, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Monitoring wdrażania planów SEAP: wyzwania i korzyści, Sławomir Wolski, Urząd Miasta Kościerzyna
 5. System zarządzania energią w gminie wg normy ISO 50001 oraz korzyści z integracji planu SEAP z SZE, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Wdrażanie planu SEAP zintegrowanego z SZE w praktyce - przykład Dzierżoniowa, Zygmunt Kuc, Urząd Miasta Dzierżoniów
 7. Realizacja działań przewidzianych w planach SEAP i PGN, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 8. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Marcin Janiak, Ministerstwo Energii
 9. Możliwości pozyskania środków na projekty z zakresu infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, Bogdan Buczyński, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 10. Programy wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Maria Urbowicz, NFOŚiGW
 11. Nowatorskie instrumenty finansowania inwestycji JST, Jacek Pierzyński i Sebastian Bodzenty, BOŚ EKO PROFIT S.A.
 12. Realizacja projektów w formule ESCO na przykładzie Sosnowca, Krzysztof Haładus, Urząd Miejski w Sosnowcu
 13. Możliwość uzyskania dofinansowania na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie EE lub wykorzystania OZE - konkurs w ramach projektu polsko-norweskiego, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 14. Projekt PadovaFIT! - walka z ubóstwem energetycznym poprzez wsparcie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Padwie (Włochy), Michele Zuin, Padwa (Włochy) (prezentacja w j. angielskim)
 15. Energetyczne narady obywatelskie, Aleksandra Stępniak, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 16. Ogólnopolski system doradztwa energetycznego, Maria Urbowicz, NFOŚiGW
 17. Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat”, Piotr Sołtysek, Urząd Miejski w Bielsku Białej
 18. Film „Bielsko-Biała chroni klimat”

Galeria: