O Nas

KIM JESTEŚMY?

front ulotki pnecStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.

Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.

Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca „Porozumienie Burmistrzów".

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 • doradzamy gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne
 • promujemy energię odnawialną
 • pokazujemy, jak efektywnie wykorzystywać energię
 • uczymy, jak chronić klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy
 • promujemy innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania proenergetycze
 • informujemy o źródłach finansowania projektów z zakresu wykorzystania i produkcji energii
 • pomagamy gminom znaleźć partnerów do projektów

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

 • Uczestniczyliśmy w ponad 60 projektach krajowych i międzynarodowych
 • Zorganizowaliśmy ponad 150 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów sponsorowanych przez programy Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER, INTERREG IIIC, INTERREG IVC, IEE, Central Europe) i Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID
 • Przeszkoliliśmy ponad 4 000 reprezentantów władz lokalnych
 • Współpracujemy z partnerami z całej Europy (w tym m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Hiszpanii i Portugalii, Grecji, Włoch, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Słowacji, Słowenii, Czech, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Mołdowy).

Bardziej szczegółowy opis naszych doświadczeń i zrealizowanych projektów znaleźć można w plikach:

 Referencje (PL)
 References (EN)

Zapraszamy do współpracy!

Dzięki przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” gmina członkowska lub organizacja uzyskuje możliwość:

 • otrzymywania informacji na temat różnych konkursów i grantów na inwestycje zmierzające do redukcji zużycia energii i ochrony środowiska naturalnego;
 • uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach i podróżach studyjnych (darmowe publikacje i materiały edukacyjne);
 • wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu;
 • włączenia się w realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • uzyskania pomocy w przygotowywaniu wniosków grantowych;
 • promocji na krajowym i międzynarodowym forum;
 • aktywnego włączenia się w budowanie partnerstwa na poziomie krajowym i europejskim;
 • korzystania z doświadczeń oraz międzynarodowych partnerskich kontaktów Sieci.