Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu

Logo POL-NORCelem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej).

Zaplanowane w projekcie działania będą realizowane w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. i zostały podzielone na trzy fazy: 

 • Faza diagnostyczna (4 miesiące) - przeanalizowanie aktualnej sytuacji i dobrych praktyk w zakresie EE i wykorzystania OZE w Polsce i Norwegii oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających efektywny dialog i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami z obu krajów.
 • Faza konkursowa (5 miesięcy) - organizacja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pomysły na innowacje z zakresu EE i OZE przygotowane przez polskie gminy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi.
 • Faza wdrożeniowa (7 miesięcy) - wdrażanie przyznanych 10 polskim gminom mikro-grantów we współpracy z partnerami norweskimi.

Planowane rezultaty projektu:

 • utworzenie stałej Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy;
 • wdrożenie 10 mikroprojektów z zakresu EE i wykorzystania OZE zaproponowanych przez zainteresowane polskie gminy i wybranych w otwartym konkursie, w tym sfinansowanie opracowania niezbędnych analiz i dokumentacji, potrzebnych do realizacji inwestycji w przyszłości
 • nawiązanie współpracy bilateralnej pomiędzy 10 polskimi i 10 norweskimi gminami (w tym podpisanie 10 porozumień o współpracy w celu realizacji ww. mikroprojektów);
 • organizacja cyklu wydarzeń mających na celu analizę sytuacji wyjściowej, promocję dobrych praktyk i upowszechnienie rezultatów projektu, w tym 3 warsztatów GWD, 2 konferencji bilateralnych, 1 wizyty studyjnej i cyklu webinariów;
 • publikacja szeregu dokumentów podsumowujących, upowszechniających i promujących rezultaty projektu, w tym: raportu diagnostycznego, katalogu dobrych praktyk i publikacji końcowej.

Okres realizacji:

16 miesięcy (styczeń 2016 – kwiecień 2017)

Dofinansowanie:

Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach NMF 2009-2014.

Partnerzy projektu:

 • Związek Miast Polskich (koordynator)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (polski partner)
 • Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (norweski partner)

Beneficjenci projektu:

 • polskie i norweskie samorządy lokalne
 • organizacje współpracujące z samorządami lokalnymi przy realizacji projektów proenergetycznych (instytuty i centra badawcze, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, firmy prywatne itd.)
 • lokalne społeczności

Strona internetowa: www.razemdlaklimatu.eu

 

logo norway grands Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.