OSZCZĘDZANIE ENERGII W SZKOŁACH I INNYCH BUDYNKACH PUBLICZNYCH POPRZEZ UPOWSZECHNIENIE METODOLOGII 50/50 (Roll-out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings) – EURONET 50/50 max

LOGO EURONET_50_50_MAX

Projekt ma na celu mobilizację oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot, który finansuje rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

W rezultacie każdy wygrywa: użytkownicy budynku zyskują dodatkowe pieniądze, samorząd lokalny ponosi niższe koszty, a efektywne energetycznie budynki przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klimatycznych.

Projekt stanowi kontynuację projektu EURONET 50/50 realizowanego przez PNEC w latach 2009-2012 w 11 polskich szkołach, które aktywnie zaangażowały się w proces oszczędzania energii i uzyskały imponujące rezultaty (więcej informacji na temat poprzedniej edycji można znaleźć pod adresem: http://www.pnec.org.pl/component/content/article/105-5050-europejska-sie-centrow-edukacyjnych-euronet-5050-.html).

Główne działania przewidziane do realizacji w ramach projektu

 • Dostosowanie zasobów wchodzących w skład pakietu edukacyjnego dla szkół, opracowanego w ramach projektu EURONET 50/50 (1. edycja) do potrzeb nowego projektu (→ nowa grupa wiekowa: 12-15; nowa grupa budynków: pozaszkolne);
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych i zakup urządzeń pomiarowych dla szkół i innych instytucji publicznych biorących udział w projekcie;
 • Wybór szkół (→ co najmniej 100 z Polski) i innych budynków publicznych (→ co najmniej 10 z Polski), które wdrożą metodologię 50/50 w ramach projektu;
 • Podpisanie umów pomiędzy szkołami (i innymi instytucjami publicznymi) a gminami zaangażowanymi w projekt, dotyczących współpracy przy wdrażaniu metodologii 50/50;
 • Organizacja krajowych warsztatów dla przedstawicieli szkół i gmin, mających przygotować ich do realizacji działań projektowych;
 • Wdrożenie w wybranych szkołach i innych budynkach publicznych metodologii 50/50, składającej się z 9 kroków:
  1. Powołanie zespołu ds. energii
  2. Wstępny przegląd energetyczny budynku
  3. Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii
  4. Przegląd energetyczny budynku
  5. Długoterminowe pomiary temperatury i ocena gospodarowania energią w budynku
  6. Przedstawienie propozycji rozwiązań
  7. Kampania informacyjna
  8. Zgłoszenie zapotrzebowania na małe inwestycje
  9. Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy
 • Regularny monitoring i ewaluacja wdrażania metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach publicznych;
 • Regularny monitoring oszczędności energii i finansowych osiąganych w budynkach uczestniczących w projekcie;
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i gminami, które brały udział w pierwszej edycji projektu EURONET 50/50 (→ 11 szkół z Polski) a szkołami i gminami biorącymi udział w nowym projekcie;
 • Organizacja wymiany doświadczeń, informacji i dobrych praktyk w ramach europejskiej Sieci 50/50, skupiającej szkoły, inne instytucje publiczne oraz samorządy lokalne wdrażające metodologię 50/50;
 • Organizacja corocznych wydarzeń poświęconych realizacji projektu w Polsce;
 • Szeroka promocja idei 50/50 i zachęcanie innych organizacji do wdrożeniu u siebie metodologii 50/50;
 • Propagowanie włączania projektów 50/50 do lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz innych planów i strategii opracowanych na różnych szczeblach.

Główne planowane rezultaty projektu

 • Nowe materiały edukacyjne i narzędzia wspierające wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach publicznych;
 • Rozszerzenie europejskiej Sieci 50/50, utworzonej w ramach pierwszej edycji projektu, o minimum 500 nowych szkół i 50 innych budynków publicznych z 13 krajów Europy, które podejmą się ograniczenia zużycia energii poprzez wdrożenie metodologii 50/50;
 • Osiągnięcie w szkołach i innych budynkach zaangażowanych w projekt min. 8% oszczędności energii;
 • Równy podział osiągniętych oszczędności finansowych pomiędzy użytkowników budynków, którzy wprowadzili energooszczędne rozwiązania, a podmiot, który finansuje rachunki za energię (samorząd lokalny);
 • Szerokie rozpowszechnienie koncepcji 50/50 i rozpropagowanie włączania projektów 50/50 do lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz innych planów i strategii opracowanych na różnych szczeblach;
 • Zmiana zachowań użytkowników budynków publicznych (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni, inni…) w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania energii.

Czas realizacji: kwiecień 2013 – marzec 2016

Dofinansowanie: Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

Partnerzy: 16 partnerów z 13 krajów Europy:

 • Koordynator: Prowincja Barcelona (ES)
 • Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL), Climate Alliance-Austria (AT), Miasto Zagrzeb (HR), Cypryjska Agencja Energetyczna (CY), Agencja Energetyczna Kraju Vysočina (CZ), TOP-ENVI Tech Brno (CZ), Uniwersystet w Vaasa (FI), Region Kreta (EL), Prowincja Huelva (ES), Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna (LT), Riga Managers School (LV), Niezależny Instytut ds. Środowiska (DE), Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Šaleška i Koroška (SI), Lokalna Agencja ds. Energii i Środowiska (IT), Florencka Agencja Energetyczna (IT).

Beneficjenci projektu:

 • Samorządy lokalne (zmniejszone rachunki ponoszone w związku ze zużyciem energii w podległych im szkołach i innych budynkach publicznych);
 • Szkoły (edukacja ekologiczna dzieci poprzez praktyczne działania, zachęta finansowa w postaci wypłaty połowy zaoszczędzonych środków);
 • Inne budynki publiczne (edukacja ekologiczna użytkowników poprzez praktyczne działania, zachęta finansowa w postaci wypłaty połowy zaoszczędzonych środków);
 • Społeczności lokalne (podniesienie świadomości ekologicznej, czystsze środowisko).

Strona projektu: www.euronet50-50max.eu

 


 

logo iee 72

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.