Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii (TOGETHER)

logo TOGETHERCelem projektu jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań ich użytkowników, jak również wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności.

Cel projektu będzie realizowany m.in. poprzez:

  • podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności zarządców i użytkowników budynków w zakresie efektywnego wykorzystania energii i zarządzania energią;
  • nauczenie zarządców budynków innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów wynikających z charakterystyki energetycznej budynku (szkolenia, konkursy itd.);
  • zapewnienie wsparcia operacyjnego oraz narzędzi, które pomogą gminom pilotażowym wdrożyć wzorcowe, energooszczędne rozwiązania w wybranych budynkach użyteczności publicznej (około 100 budynków, w tym 9 z Polski), obejmujące zmianę zachowań użytkowników i usprawnienie zarządzania budynkiem;
  • wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu do przygotowania wzorcowego pakietu środków poprawy efektywności energetycznej, które będą mogły zostać wdrożone na szeroką skalę w budynkach użyteczności publicznej, 
  • przygotowanie rekomendacji dla podmiotów kształtujących polityki i strategie redukcji zużycia energii w sektorze publicznym.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

Planowane tematy kolejnych szkoleń

2. szkolenie - Energetyczna modernizacja powłoki budynku, modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych (w tym instalacji oświetleniowej); adaptacja działania układów wewnętrznych po termomodernizacji; budynki pasywne i plus-energetyczne w warunkach krajowych (Kraków)

3. szkolenie - Instalacja OZE w budynkach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania lokalnego potencjału OZE, w tym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła; omówienie projektu solarnego w Żyrakowie (Żyraków)

4. szkolenie - unijne i krajowe programy finansowania (w tym POIiS, RPO, NFOŚiGW), PPP, EPC, EPIC, PICO, fundusze odnawialne, finansowanie gminne, klastry energetyczne, wybór optymalnego finansowania dla konkretnych rodzajów projektów (Kraków) 

5. szkolenie - Opracowanie dobrej jakości dokumentacji projektowej (biznes plan, budżet, wniosek o finansowanie); zapewnienie akceptowalności przez banki i opłacalności projektu, ekonomicznej i finansowej oceny inwestycji / działania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów działań planowanych w ramach działań pilotażowych (on-line) 

6. szkolenie - Zamówienia publiczne, zielone zamówienia publiczne, dialog konkurencyjny, komunikacja z wybranym wykonawcą i nadzór nad jego pracami (Kraków)

7. szkolenie – Psychologiczne i socjologiczne tło zachowań użytkowników; rodzaje użytkowników budynków użyteczności publicznej i ich wpływ na zużycie energii w budynku; niedostateczna wiedza, podejście, praktyka (KAP gap); efekt odbicia, podejście NIMBY (Not In My Back Yard – nie na moim podwórku) i sposoby radzenie sobie z tymi zjawiskami (on-line)

8. szkolenie - Skuteczna komunikacja z użytkownikami budynków; nieinwestycyjne / behawioralne środki oszczędności energii; warunki, które należy spełnić, aby umożliwić oszczędzanie energii; możliwe / modelowe systemy zachęt, w tym 50/50 (Raciechowice) 

9. szkolenie - Poziomy zaangażowania użytkowników; innowacyjne metody aktywizacji użytkowników i głębokiego ich zaangażowania w planowanie energetyczne i procesy zarządzania energią; żywe laboratoria (Kraków)

10. szkolenie - Monitorowanie danych energetycznych: gromadzenie, weryfikacja i analiza danych; metody i narzędzia; technologie; inteligentne systemy pomiarowe (on-line) 

11. szkolenie - Wykorzystanie danych dotyczących zużycia energii do (1) optymalizacji zużycia energii; (2) zmiany zachowań użytkowników budynków; standardowe i inteligentne systemy zarządzania energią; systemy zarządzania energią budynkach - BEMS (Besko)

12. szkolenie - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do optymalizacji zużycia energii w budynku; integracja różnych rodzajów środków oszczędzania energii (on-line)

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.