Mayors in Action: relacje prasowe

1. Seminarium w Serocku nt. zrównoważonego zarządzania energią w miastach i gminach

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy. Seminarium było organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, a dotyczyło różnych aspektów związanych z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym, począwszy od opracowania planów SEAP i PGN, poprzez finansowanie, realizację i monitoring proenergetycznych działań, aż po sposoby angażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z inspirującymi przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez polskie samorządy w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Sesja plenarna zakończyła się debatą nt. najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają dziś polskie miasta i gminy starające się uporządkować swoją sytuację energetyczną oraz korzyści wynikających z jej uporządkowania. Starano się m.in. odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola miast w realizacji celów unijnej i krajowej polityki energetycznej, jakie działania powinny podejmować miasta, by jak najlepiej wywiązać się z tej roli, oraz jakie narzędzia mają miasta, by motywować mieszkańców i lokalnych interesariuszy do bardziej efektywnego wykorzystania energii. 

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium odbyła się sesja dobrych praktyk - uczestnicy seminarium mieli możliwość odwiedzenia stolików, przy których prezentowane były takie wzorcowe inwestycje i inicjatywy, jak głęboka termomodernizacja budynków w Niepołomicach, modernizacja oświetlenia publicznego w Andrychowie, Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Bielsku-Białej oraz projekty EURONET 50/50 MAX i „Kropla do kropli”, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii i wody w szkołach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.

Drugi dzień seminarium poświęcony był dwóm tematom - finansowaniu inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz angażowaniu mieszkańców i lokalnych interesariuszy w proenergetyczne działania. Po ostatniej sesji poświęconej aktywizacji mieszkańców i lokalnych interesariuszy odbyła się dyskusja panelowa nt. różnych sposobów mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół lokalnych celów energetycznych. Paneliści opowiedzieli m.in. o energetycznych naradach obywatelskich, ogólnopolskim systemie doradztwa energetycznego NFOŚiGW, kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” oraz wspieraniu inwestycji proenergetycznych w sektorze prywatnym na przykładzie Niepołomic.

Seminarium zostało organizowane w ramach projektów 50000&1 SEAPs oraz Mayors in Action realizowanych przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanych z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). 

Towarzyszyły mu spotkania robocze miast uczestniczących w tych projektach.

Szczegółowa relacja z przebiegu spotkania: www.pnec.org.pl

2. Konferencja końcowa projektu Mayors in Action w Brukseli

Konferencja pn. „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii” zorganizowana wspólnie przez przedstawicieli projektów Mayors in Action oraz BEAST w dniu 08 lutego 2017 w Brukseli zgromadziła przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, agencji energetycznych, sektora biznesowego oraz sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, instytucje wspierające i koordynatorów tej inicjatywy

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele gminy Raciechowice, a podczas prezentacji projektu Mayors in Action przedstawiono doświadczenia tej gminy z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego. Podczas konferencji zaprezentowano także szereg innych dobrych praktyk, dotyczących działań z zakresu oszczędzania energii, efektywnego jej wykorzystania, odnawialnych źródeł energii czy też transportu. Wprowadzeniem i zachętą do realizacji tego typu działań były wystąpienia Vincenta Berrutto, dyrektora Departamentu Energia w EASME oraz Eero Ailio, zastępcy dyrektora Departamentu Energii Komisji Europejskiej (DG Energy).

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawej dyskusji dotyczącej optymalizacji wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej, sposobów angażowania społeczeństwa, wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego transportu. Problemy związane z rozwojem zrównoważonym są podobne w całej Europie, jednakże sposoby ich rozwiązywania zależą od lokalnych i regionalnych możliwości. Dlatego duże znaczenie ma poszukiwanie inspiracji, zachęt i lokalnych bohaterów – tak, aby nie tylko administracja samorządowa, ale całe społeczeństwo podejmowało wysiłek związany z wdrażaniem działań proenergetycznych.

Dzień później partnerzy projektu Mayors in Action oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w podróży studyjnej w Leuven, Bekkevoort i Rotselaar, gdzie zapoznali się z projektami i działaniami z zakresu efektywności energetycznej, realizowanymi w tych miejscowościach, np. kampanią związaną z termomodernizacją budynków (przy wykorzystaniu lotniczych zdjęć termograficznych), odwiedzili budynek niskoenergetyczny wykorzystywany jako świetlica, obszar gospodarczy z wymaganiami oszczędzania energii oraz palarnię kawy realizującą politykę „neutralni dla CO2”, a także obejrzeli przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz plany tych miejscowości dotyczące ich przyszłych działań.

Szczegółowa relacja z przebiegu spotkania: www.pnec.org.pl

3. Poznaj „Narzędzia i metody realizacji działań przewidzianych w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) - poradnik dla gmin i współpracujących z nimi organizacji już dostępny na stronie

Produkcja i konsumpcja energii oddziałują na środowisko na kilka sposobów, w tym przede wszystkim poprzez emisję CO2 i innych gazów do atmosfery, co przyczynia się do tzw. globalnego ocieplenia i innych negatywnych zjawisk towarzyszących zmianom klimatu. Komisja Europejska uznała potrzebę przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom i w 2008 roku opracowała tzw. „Pakiet klimatyczno-energetyczny”, wyznaczający cele do osiągnięcia w perspektywie 2020 roku. Ważną rolę w realizacji ww. celów odgrywają samorządy lokalne, zwłaszcza sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów, a także instytucje zwane Koordynatorami Porozumienia (KP) i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie (OWP), które udzielają im pomocy technicznej i finansowej.

Do nich właśnie adresowany jest poradnik opracowany przez konsorcjum projektu Mayors in Action, zawierający kompendium metod i narzędzi, które miasta i gminy stosują podczas wdrażania opracowanych i przyjętych przez siebie „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP). Zostały one podzielone na 15 kategorii tematycznych, odpowiadających najbardziej typowym rodzajom działań przewidzianych w lokalnych planach. Dla każdego rodzaju działania przedstawiono najważniejsze metody, narzędzia i etapy realizacji, a także listę kluczowych interesariuszy i źródeł finansowania. Omówiono również wyzwania i bariery, jakie mogą się pojawić na etapie wdrażania działań, oraz wskazano, w jaki sposób można je pokonać. Przedstawione wskazówki i porady zostały zilustrowane krótkimi opisami studiów przypadku, których rozwinięcie można znaleźć w załącznikach do poradnika, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu: www.mayorsinaction.eu. Załączniki są dostępne wyłącznie w języku angielskim.