Efektywne zarządzanie energią w polskich i niemieckich miastach i gminach

Drugie spotkanie konsultacyjne połączone z warsztatami dla przedstawicieli 13 gmin polskich (Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze) uczestniczących w realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” odbyło się w Częstochowie w dniach 7– 8 czerwca 2016 r., a w dniu 9 czerwca podsumowane zostało wizytą studyjną i prezentacją projektów zrealizowanych w Częstochowie.

Spotkanie skierowane do przedstawicieli samorządu lokalnego i interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie strategii i działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i Niemczech poświęcone było szeroko rozumianemu zarządzaniu energią w mieście - kolejnemu ważnemu aspektowi, umożliwiającemu ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Ponadto podczas warsztatów poruszone zostały także kwestie międzysektorowe, w tym finansowanie działań niskoemisyjnych oraz podnoszenie świadomości obywateli w zakresie korzyści płynących z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Sesja warsztatowa dotycząca angażowania społeczności lokalnej na rzecz oszczędzania energii w gospodarstwach domowych i budynkach komercyjnych miała formę prezentacji - w formie plakatów - projektów i działań realizowanych w tym zakresie. Wśród nich znalazły się takie przedsięwzięcia jak:

Natomiast aktualne możliwości wspierania efektywności energetycznej omówiono w ramach sesji, podczas której zaprezentowane zostały m.in. zielone zamówienia publiczne (projekt Green ProcA realizowany w Polsce prze BAPE), udział obywateli w finansowaniu projektów (w Cölbe) oraz projekty zrealizowane w formule ESCO (w Sosnowcu i Hagen).

Podczas ostatniej sesji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi zbiorami dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, działaniami zmierzającymi do przekształcenia gmin i regionów w zaopatrywane w 100% ze źródeł odnawialnych, a także do wzajemnej inspiracji podczas „Giełdy pomysłów”.

Program

Prezentacje:

 1. Holistyczne podejście do zarządzania energią w mieście, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
 2. Rola gminy w kształtowaniu i wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej, Bożena Herbuś, Urząd Miasta Częstochowy
 3. Zarządzanie energią w gminie Rosbach vor der Höhe, Thomas Alber, Höhe
 4. Finansowanie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w mieście, Joanna Wis-Bielewicz, adelphi
 5. System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno-oświatowych w Sosnowcu, Krzysztof Haładus, Urząd Miejski w Sosnowcu
 6. Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO), Alicja Lindert-Zyznarska, Innovation Pipeline Lead, Climate KIC
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hagen: udany projekt w formule PPP, Thomas Grothe, Hagen
 8. Innowacyjne finansowanie, Volker Carle, Gmina Cölbe
 9. Zielone zamówienia publiczne, Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE)
 10. Narzędzia i zasoby umożliwiające zaprezentowanie działań samorządów z wykorzystaniem strony projektu oraz innych międzynarodowych gremiów, Katarzyna Goebel, adelphi
 11. Partnerstwo dla ochrony klimatu: doświadczenia i perspektywy z punktu widzenia niemieckich regionów aktywnie działających w obszarze klimatu i energii, Pia Buschmann, Uniwersytet Kassel
 12. Polsko-niemiecka współpraca w zakresie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza w miastach – kolejne kroki! Camille Serre, adelphi,

Galeria: