Lokalne forum energetyczne w Pilźnie

Blisko 20 osób reprezentujących grono lokalnych interesariuszy zgromadziło się 12 stycznia br. w Pilźnie podczas forum energetycznego pn. „Integracja Planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią”. Głównym celem spotkania, zorganizowanego w ramach projektu „50000&1 SEAPs”, było zwiększenie zaangażowania lokalnych interesariuszy w tworzenie i monitorowanie polityki energetycznej gminy Pilzno. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, instytucji publicznych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Celem projektu „50000&1SEAPs”, w którym uczestniczy Pilzno, jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 8 krajów uczestniczących w projekcie, w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2017 r. i jest współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy. Bierze w nim udział 6 gmin z terenu Polski: Grybów, Pilzno, Słupsk, Sztum, Zarszyn oraz Żyraków.

Lokalne forum rozpoczęło się wystąpieniem Pani Burmistrz Ewy Gołębiowskiej, która powitała zgromadzonych gości, przybliżyła uczestnikom cel spotkania i krótko zaprezentowała politykę energetyczną gminy. Warto zaznaczyć, że Pilzno aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu, o czym świadczy m.in. przystąpienie do ambitnej europejskiej inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów oraz związane z tym dobrowolne zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 o min. 20% w stosunku do poziomu z roku bazowego (2013 r.). Pod koniec 2015 r. Rada Gminy przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej, który zdefiniował cele i kierunki rozwoju gminy w perspektywie do 2020 r.

Kolejne prezentacje wygłosili przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, którzy szczegółowo przedstawili zebranym gościom ideę Porozumienia Burmistrzów, główne założenia projektu „50000&1 SEAPs”, kluczowe aspekty związane z integracją Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (czy też Planu gospodarki niskoemisyjnej) z systemem zarządzania energią, a także korzyści wynikające z zastosowania takiego podejścia. Podczas spotkania zaprezentowano także Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pilzno na lata 2015-2020 i wyczerpująco omówiono jego najważniejsze założenia oraz ujęte w nim działania.

W drugiej części spotkania głos został przekazany uczestnikom, którzy dyskutowali na temat lokalnej strategii energetycznej. Zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań, które przyczynią się do wywiązania się ze zobowiązań podjętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, a w szczególności do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy. Uczestnicy debatowali na temat potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie Pilzna oraz inicjatyw, dzięki którym gmina ma możliwość wsparcia mieszkańców w realizacji ich inwestycji proenergetycznych, np. z zakresu OŹE. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowany przy współfinansowaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dyskutujący podkreślali nie tylko korzystny wpływ takich przedsięwzięć na poprawę środowiska naturalnego, ale i pozytywny aspekt społeczny związany ze wzrostem poziomu zaufania mieszkańców do urzędu gminy, który przyjmuje na siebie obsługę formalną projektu i koordynuje go, zapewniając beneficjentom maksimum korzyści przy minimalnych nakładach pracy.

W tej części spotkania dyskutowano również o mocnych i słabych stronach aktualnej sytuacji energetycznej gminy oraz o potencjalnych zagrożeniach i szansach dla realizacji Planu. W efekcie, lokalni interesariusze mieli możliwość wyrażenia swoich wątpliwości, a także sugestii odnośnie przyjętej polityki energetycznej oraz działań zaplanowanych do realizacji w najbliższej przyszłości. Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili też gotowość do aktywnego udziału w budowaniu lokalnej polityki energetycznej.

Program

Prezentacje

  1. Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  2. Główne założenia projektu 50000&1 SEAPs, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilzno na lata 2015-2020, Bernarda Pieczonka, Urząd Miejski w Pilźnie
  4. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - integracja z systemem zarządzania energią, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

Galeria

 logo 50000 1 SEAPs  logo iee 72