Lokalne fora energetyczne w Słupsku i Sztumie

Duże znaczenie dla powodzenia inicjatyw proenergetycznych podejmowanych przez władze lokalne ma tzw. mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego, czyli aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w tworzenie, realizację i monitorowanie lokalnej polityki energetycznej. Wiedzą o tym Słupsk i Sztum (woj. pomorskie), które w ubiegłych dniach zorganizowały lokalne fora energetyczne zachęcając zaproszonych gości do dyskusji na temat lokalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Oba miasta uczestniczą w europejskim projekcie 50000&1 SEAPs, w ramach którego nie tylko opracowują PGNy, które mają im umożliwić redukcję emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku, ale i zdecydowały się na wdrożenie w zasobach komunalnych systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001. Integracja obu tych narzędzi pomoże im osiągnąć dodatkowe korzyści w obszarze redukcji zużycia i kosztów energii, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz podniesienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Tak ambitnych zamierzeń nie da się zrealizować bez udziału wszystkich kluczowych interesariuszy i współpracy z mieszkańcami, dlatego też zdecydowano się na organizację cyklu tematycznych spotkań.

Forum w Słupsku odbyło się we wtorek, 24 listopada 2015 r., a forum w Sztumie dzień później, tj. w środę, 25 listopada. W obu przypadkach w spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób reprezentujących różne instytucje, w tym różne wydziały urzędu miasta, spółki miejskie (wodociągi, komunikacja), przedsiębiorstwa energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i lokalne przedsiębiorstwa. Debacie w  Słupsku przysłuchiwali się też goście z Ukrainy, bardzo zainteresowani "zielonymi" rozwiązaniami wprowadzanymi w tym mieście. 

Podczas spotkań omówiono cele w zakresie redukcji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, jakie wyznaczyło sobie każde z miast, w tym zadania wynikające z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów  - oddolnej europejskiej inicjatywy angażującej miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu. Przedstawiono również projekt 50000&1 oraz zadania i korzyści wynikające z integracji planu PGN z systemem zarządzania energią. Uczestnicy forum mieli też okazję zapoznać się z dotychczasowymi działaniami miasta na rzecz zrównoważonej energii. W Słupsku pani Beata Maciejewska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji, przedstawiła niedawno przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska. Plan ten wyznacza długoterminową wizję rozwoju sytuacji energetycznej miasta oraz definiuje konkretne działania, które pozwolą na jej realizację, obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę i modernizację infrastruktury rowerowej, dofinansowanie przyłączy do sieci ciepłowniczej lub gazowej w budynkach jednorodzinnych, budowę układu kogeneracyjnego w ciepłowni EC Cofely Słupsk, przeprowadzenie audytów energetycznych w wybranych budynkach oraz wdrożenie systemu zielonych zamówień publicznych. W Sztumie natomiast przedstawiono dotychczasowe i planowane działania miasta w obszarze zrównoważonej energii, jak również wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2 uwzględniającej zarówno sektor komunalny, jak i sektor prywatny. Wyniki te posłużą jako punkt wyjścia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum.

Każdorazowo po części prezentacyjnej odbyła się część dyskusyjna, gdzie uczestnicy forum mieli możliwość wypowiedzenia się na temat silnych i słabych stron lokalnej polityki energetycznej, szans i zagrożeń dla Planu, jak również możliwość zgłoszenia własnych postulatów dotyczących strategii energetycznej miasta i jej realizacji. W jednym i drugim przypadku szczególną uwagę zwrócono na konieczność pilnego rozwiązania problemu niskiej emisji, której negatywne skutki są odczuwalne zwłaszcza teraz, w okresie zimowym. Zauważono, że wymaga to równoczesnego podjęcia działań na kilku frontach - z jednej strony miasta powinny w miarę możliwości wprowadzać programy dofinansowania do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, przyjazne środowisku oraz wspierać podłączanie kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej i gazowniczej, a z drugiej strony konieczne jest prowadzenie długofalowych i kompleksowych kampanii edukacyjnych, mających nie tylko podnieść świadomość energetyczną różnych grup odbiorców, ale i wykreować "modę" na bycie przyjaznym środowisku i swojemu najbliższemu otoczeniu. Zastanawiano się też, w jaki sposób dotrzeć do najtrudniejszych grup docelowych i jak w praktyce wpłynie na sytuację miast tzw. Ustawa Antysmogowa, która niedawno weszła w życie. Uczestnicy forów przedstawili też planowane przez siebie proenergetyczne działania.

Wkrótce lokalne fora energetyczne zostaną zorganizowane w kolejnych gminach uczestniczących w projekcie 50000&1 SEAP, a Słupsk i Sztum planują kolejne tego typu spotkania.

Materiały z forum energetycznego w Słupsku (24.11.2015)

Program

Prezentacje

  1. Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  2. Główne założenia projektu 50000&1 SEAPs, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  3. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - integracja z systemem zarządzania energią, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska, Beata Maciejewska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta

Materiały z forum energetycznego w Sztumie (25.11.2015)

Program

Prezentacje

  1. Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  2. Główne założenia projektu 50000&1 SEAPs, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji na terenie Miasta i Gminy Sztum, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
  4. Działania proenergetyczne Miasta i Gminy SztumMichał Mroczkowski, specjalista ds. energetycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie