Efektywna wymiana rzetelnych danych na potrzeby lokalnego planowania energetycznego

Slajd1Blisko 40 osób zgromadziło seminarium pn. Pozyskiwanie lokalnych danych nt. zużycia energii dla potrzeb inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w planach SEAP oraz PGN, które zostało zorganizowane w dniu 24.06.2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) będącym Organizacją  Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Seminarium dotyczyło zapewnienia dobrej jakości danych na temat zużycia i produkcji energii na cele planowania energetycznego w gminach,  jak również wypracowania dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi, które mogą się również przyczynić do efektywnego wdrażania w kraju Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Podstawą i inspiracja do debaty był dokument opracowany w ramach europejskiego projektu MESHARTILITY (www.meshartility.eu) pn. Rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii.

Oficjalnego otwarcia seminarium dokonała Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW przedstawiając znaczenie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów dla rozwoju zrównoważonej energii na poziomie lokalnym.

Seminarium składało się z dwóch sesji tematycznych. W pierwszej z nich wystąpili przedstawiciele NFOŚiGW, PNEC i ARE (Agencji Rynku Energii) omawiając:

Druga sesja obejmowała dyskusję uczestników panelu, przedstawicieli samorządów terytorialnych i operatorów sieci dystrybucyjnych na temat zasad współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a miastami i gminami w zakresie planowania energetycznego na terenie gmin oraz pozyskiwania rzetelnych danych energetycznych potrzebnych do sporządzenia planów PGN i SEAP.

Zgodnie z zaleceniem Porozumienia Burmistrzów dane na temat zużycia i produkcji energii oraz emisji CO2 powinny dobrze oddawać  specyficzną sytuację danego miasta czy gminy. Nie wystarczą oszacowania dokonane w oparciu o średnie krajowe lub statystyki regionalne, gdyż w przyszłości szacunki te będą odzwierciedlać jedynie trendy występujące na szczeblu krajowym lub regionalnym i nie pozwolą ocenić wysiłków podjętych przez samorząd lokalny na drodze do realizacji przyjętych celów w zakresie redukcji emisji CO2.

Dlatego tak duże znaczenie ma konkluzja wynikająca z dyskusji panelowej dotycząca możliwości nieodpłatnego przekazywania w Polsce danych energetycznych za pośrednictwem szablonu opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej dla potrzeb planowania rozwoju zrównoważonej energii w miastach i gminach oraz wypracowania jednolitej formuły wnioskowania o udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o zużyciu energii. 

Przedstawiciele spółek energetycznych uznali, że wszystkie zaproponowane w ramach projektu MESHARTILITY rekomendacje są ważne i możliwe do wdrożenia w Polsce, jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zmian regulacyjnych zobowiązujących spółki energetyczne do bezpłatnego przekazywania wysokiej jakości danych do centralnej/regionalnej bazy danych, skąd mogłyby być one pozyskiwane przez poszczególne samorządy lokalne.

Program seminarium

Prezentacje