Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 09.12.2009 oraz 12.12.2009 wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

Pytanie 1. w zamówieniu jest mowa o minimum 20 audytach energetycznych jakimi powinien wykazać się każdy z biorących udział w przetargu. W załączniku "wykaz podobnych opracowań" prosi się o podanie przykładowych 5 audytów. Czy podanie tych 5 wystarczy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt IX.3 i IX.4 Zamawiający wymaga:
- Wykazania podobnych opracowań wykonanych w ostatnich 3 latach wg zasady określonej w cz.VIII pkt.1 SIWZ (załącznik nr 3).
-
Zaświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej weryfikacji co najmniej 20 (dwudziestu) audytów energetycznych.

Oznacza to, że w załączniku nr 3 do SIWZ (wykaz podobnych opracowań) wystarczy, że Wykonawca wskaże, iż przygotował 5 audytów i 2 świadectwa charakterystyki energetycznej, które spełniają wymagania przedstawione w cz.VIII pkt.1 SIWZ, tj: „wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy wykazać co najmniej pięć zadań z zakresu audytów obiektu użyteczności publicznej oraz dwóch świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 12 000m3 każdy), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że wykonane usługi zostały zrealizowane z należytą starannością np. referencje, protokoły odbioru.”

Natomiast zaświadczenie z BGK musi potwierdzać pozytywną weryfikację co najmniej 20 (dwudziestu) audytów energetycznych.

 

Pytanie 2. Dlaczego określono wielkość kubatury poziomie 12 000 m3 jako warunek przystąpienia do przetargu wiedząc, że znikoma ilość obiektów gminnych może mieć taką kubaturę ?

Odpowiedź: Wymóg przedstawienia referencji dla wykonania pięciu audytów i dwóch świadectw charakterystyki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej o kubaturze minimum 12 000m3 każdy, ma na celu poświadczenie umiejętności, doświadczenia i profesjonalizmu Wykonawcy, gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Obiekty wskazane przez Zamawiającego posiadają niejednokrotnie kubatury powyżej 12 000 m3.

 

Pytanie 3. Prośba o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia.

Odpowiedź: Wartość zamówienia zostanie przedstawiona w dniu otwarcia ofert.

 

 

Z upoważnienia Zamawiającego,

Marcin Łojek

Kraków, 15.12.2009r