Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmianie treści ogłoszenia

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie  Cités”, ul. Sławkowska 17, pok. 30, 31-016 Kraków

tel./faks: +48 12 429 17 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kraków, 11.12.2009

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega treść SIWZ pkt VIII.1, SIWZ pkt IX.6 oraz w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), a mianowicie akapit:

„wskazanie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy audytu energetycznego (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 43 poz. 346) oraz co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami – wraz z załączonymi uprawnieniami.”

otrzymuje brzmienie: „wskazanie co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania audytów energetycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy audytu energetycznego (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 43 poz. 346) oraz co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. z  2008r. Nr 201 poz. 1240). Należy dołączyć uprawnienia osób wyznaczonych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Zamawiający informuję, że zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 08 grudnia 2009 r. pod nr 236311 – 2009, a mianowicie:

- w punkcie III.2) WARUNKI UDZIAŁU w części „Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:” punkt 6 otrzymuje brzmienie: „wskazanie co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania audytów energetycznych zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 43 poz. 346) oraz co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. z  2008r. Nr 201 poz. 1240). Należy dołączyć uprawnienia osób wyznaczonych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”

 

- punkt „IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert” otrzymuje brzmienie: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009, godzina 13:00, miejsce: Siedziba zamawiającego: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków

 

 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, – nie później niż do dnia 21 grudnia 2009, godz. 13.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2009 r., o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków.

 

 

 

Z upoważnienia Zamawiającego

Marcin Łojek