Rozstrzygnięcie protestu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków

tel./faks: +48 12 429 17 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 11.12.2009

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dot. Protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

W związku z protestem złożonym w dniu 09.12.2009 przez: Piotr Leksy, Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, działając na podstawie art.183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (określaną dalej jako ustawa) Zamawiający rozstrzygając protest postanawia częściowo uwzględnić protest i wprowadzić zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył w ustawowym terminie protest na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając naruszenie art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy.

Protestujący żądał wprowadzenia zmian w SIWZ, w szczególności:

  1. wykreślenia wymagania odnośnie przedstawienia zaświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej weryfikacji co najmniej 20 (dwudziestu) audytów energetycznych,
  2. obniżenia wymagań odnośnie wykonanych audytów i świadectw charakterystyki energetycznej do ilości dwóch z zaznaczeniem, że wykonane opracowania dotyczą typowych obiektów użyteczności publicznej,
  3. zmiany zapisu odnośnie uprawnień dla audytorów.

 

W przypadku nieuznania podstaw do wprowadzenia zmian w SIWZ Protestujący wnioskował o unieważnienie przedmiotowego postępowania przetargowego jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy.

 

Ad 1.

Argument protestującego iż: „audyty nie będą podlegały weryfikacji BGK” jest nieuzasadniony. Zamawiający nie wskazał w SIWZ sposobu wykorzystania audytów, ani tym bardziej czy zostaną one wykorzystane do termomodernizacji budynków przy wsparciu ze środków BGK czy innych środków.

Wymóg przedstawienia zaświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej weryfikacji co najmniej 20 (dwudziestu) audytów energetycznych ma na celu potwierdzenie umiejętności i doświadczenia w zakresie poprawności i rzetelności wykonania przedmiotu zamówienia – audytów energetycznych. Opinia BGK jest opinią niezależnej i obiektywnej instytucji. Takie same warunki zostały podane wszystkim potencjalnym uczestnikom postępowania.

Zamawiający odrzuca protest w tej części.

 

Ad 2.

Wymóg przedstawienia referencji dla wykonania pięciu audytów i dwóch świadectw charakterystyki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej o kubaturze minimum 12 000m3 każdy, ma na celu poświadczenie umiejętności, doświadczenia i profesjonalizmu Wykonawcy, gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Obiekty wskazane przez Zamawiającego posiadają niejednokrotnie kubatury powyżej 12 000 m3.

Zamawiający odrzuca protest w tej części.

 

Ad 3.

Zamawiający uznaje protest odnośnie uprawnień osób wykonujących audyty energetyczne i wprowadza zmianę w treści SIWZ pkt VIII.1, SIWZ pkt IX.6 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), a mianowicie:

Akapit: „wskazanie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy audytu energetycznego (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 43 poz. 346) oraz co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami – wraz z załączonymi uprawnieniami.”

otrzymuje brzmienie:wskazanie co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania audytów energetycznych zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy audytu energetycznego (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 43 poz. 346) oraz co najmniej jednej osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. z  2008r. Nr 201 poz. 1240). Należy dołączyć uprawnienia osób wyznaczonych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, nie później niż do dnia 21 grudnia 2009, godz. 13.00

 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wnoszone bezpośrednio do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu. O wniesieniu odwołania należy poinformować Zamawiającego.

 

 

Z upoważnienia Zamawiającego
Marcin Łojek