Wspieranie samorządów lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 (50000 and 1SEAPs)

logo 50001Celem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 8 krajów uczestniczących w projekcie, w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001.

Planowane działania:

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących głównych działań:

 • Opracowanie materiałów i narzędzi wspierających integrację SEAPów z SZE oraz organizacja szkoleń tematycznych dla przedstawicieli samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie;
 • Pomoc wybranym gminom w sporządzeniu lokalnych, bazowych inwentaryzacji emisji stanowiących podstawę do opracowania SEAPu oraz w opracowaniu SEAPów zintegrowanych z SZE zgodnymi z normą ISO 50001;
 • Realizacja wybranych działań przewidzianych w SEAPach przy wykorzystaniu wybranych źródeł/narzędzi finansowania i przy wsparciu krajowego koordynatora projektu oraz wdrażanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001 w gminach;
 • Monitoring wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii opracowanych w ramach projektu oraz Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001 utworzonych w ramach projektu;
 • Komunikacja i szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu oraz opracowanych w jego ramach materiałów.

Główne rezultaty projektu:

Planuje się, że w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne rezultaty:

 • Opracowane Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) zintegrowane z Systemami Zarządzania Energią (SZE) zgodnymi z normą ISO 50001 w 40 gminach z 8 krajów (min. 5 w Polsce);
 • Scertyfikowanie 40 Systemów Zarządzania Energią (SZE) opracowanych w ramach projektu;
 • Opracowany 1 system szkoleniowy dla samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie dotyczący integracji SEAPów i SZE;
 • Uzupełnienie istniejącego Zestawu narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolboxu) opracowanego w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS o materiały i dokumenty poświęcone integracji SEAPów i SZE;
 • Opracowane plany inwestycyjne we wszystkich obszarach objętych projektem;
 • Realizacja co najmniej 3 działań przewidzianych w każdym z SEAPów opracowanych w ramach projektu w ciągu roku po przyjęciu planów;
 • Wydanie łącznie 5 mln € na inwestycje proenergetyczne;
 • Zaktualizowany poradnik „Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001”;
 • Zaktualizowana broszura „Dlaczego warto zintegrować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią zgodnym z normą ISO 50001”;
 • Opracowany dokument programowy skierowany do decydentów politycznych na szczeblu UE;
 • Zaangażowanie w działania projektowe co najmniej 40 gmin i 8 Koordynatorów Porozumienia/Organizacji Wspierających Porozumienie z 8 krajów uczestniczących w projekcie;
 • Szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu i opracowanych w jego ramach materiałów.

 

Czas trwania projektu: 1 marca 2014 – 28 lutego 2017 (36 miesięcy)

Dofinansowanie: Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

Uczestnicy projektu:

13 partnerów z 9 krajów UE:

 • Koordynator: SOGESCA s.r.l (IT)
 • Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL), Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii (EL), EKODOMA Ltd. (LV); Stowarzyszenie Gmin Rodopskich (BG); Europejskie Centrum Jakości  (BG); Stowarzyszenie Zarządzania Energią Okręgu Timis (RO); Denkstatt Romania ltd. (RO); Prowincja Ourense (ES); Albea Transenergy ltd. (ES);  AMORCE (FR); MT Partners Engineering (FR); ICLEI - Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważoneg o Rozwoju, Europejski Sekretariat (DE)

Beneficjenci projektu:

 • Samorządy lokalne, które planują opracowanie lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
 • Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów, tj. organy administracji krajowej i regionalnej, którym oficjalnie przyznano status Koordynatorów Porozumienia
 • Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów, tj. europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia samorządów lokalnych, którym oficjalnie przyznano status Organizacji Wspierających

Strona internetowa: www.50001seaps.eu

 

Relacje prasowe 

 

logo iee 72Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.