Burmistrzowie w działaniu (MAYORS IN ACTION)

logo Mayors in ActionCelem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 7 krajów uczestniczących w projekcie, we wdrażaniu i monitorowaniu ich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), jak również wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW) w tym zakresie.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych oraz KP i OW, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, współpracę sieciową i twinningową, współpracę typu „instruktor – praktykant” oraz bezpośrednie wsparcie w realizacji konkretnych działań.

Planowane działania:

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących głównych pakietów działań:

 1. Szkolenia, wzajemna pomoc i współpraca „Mistrz – Uczeń”:
  • Zebranie istniejących narzędzi i schematów finansowania, które można wykorzystać do sfinansowania realizacji działań przewidzianych w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPach);
  • Opracowanie podręcznika zawierającego przykłady najbardziej typowych działań przewidzianych w SEAPach oraz zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ich realizacji;
  • Organizacja cyklu szkoleń dla samorządów lokalnych poświęconych tematyce wdrażania i monitorowania SEAPów;
  • Organizacja cyklu szkoleń skierowanych do Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie poświęconych tematyce wdrażania i monitorowania SEAPów, które mają pomóc im lepiej wspierać miasta i gminy w tym zakresie;
  • Wzajemna pomoc i współpraca „Mistrz-uczeń” pomiędzy „doświadczonymi” i „uczącymi się” Koordynatorami Porozumienia i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie;
  • Utworzenie w każdym z krajów uczestniczących w projekcie tzw. „grupy szkoleniowej”, złożonej z przedstawicieli min. 5 samorządów lokalnych (po 2 przedstawicieli na gminę), którzy uzyskają bezpośrednie wsparcie w realizacji i monitoringu działań przewidzianych w ich SEAPach. Gminy te nawiążą relację „Mistrz-uczeń” z krajowym partnerem projektu oraz będą się wzajemnie wspierały w realizacji działań.
 2. Wdrażanie SEAPów:
  • Wybór 3 działań (przewidzianych w SEAPie), które każda z gmin uczestniczących w projekcie zrealizuje w jego ramach (Uwaga: działania te nie będą finansowane z budżetu projektu Mayors in Action);
  • Wybór źródeł/narzędzi finansowania, które zostaną wykorzystane do sfinansowania realizacji wybranych działań;
  • Realizacja wybranych działań przy wykorzystaniu wybranych źródeł/narzędzi finansowania i przy wsparciu krajowego koordynatora projektu.
 3. Monitoring wdrażania SEAPów
  • Monitoring i ocena realizacji wybranych działań z SEAPów gmin uczestniczących w projekcie zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (przygotowanymi przez Wspólne Centrum Badawcze KE) oraz z wykorzystaniem wybranych wskaźników monitoringowych;
  • Szerokie rozpowszechnienie zastosowanej metodologii monitoringu i ewaluacji działań oraz najlepszych praktyk w zakresie jej zastosowania.
 4. Komunikacja i współpraca sieciowa
  • Utworzenie i regularna aktualizacja strony internetowej projektu, gdzie będzie można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje związane z jego realizacją, dokumenty metodologiczne, przykłady dobrych praktyk, itp.;
  • Opracowanie ulotki i baneru projektu;
  • Opracowanie broszury promocyjnej, informującej o najciekawszych rezultatach osiągniętych w ramach projektu;
  • Przygotowanie 3 wydań biuletynu projektowego;
  • Organizacja Dni Energii w gminach zaangażowanych w projekt (1 wydarzenie w kraju rocznie);
  • Organizacja konferencji końcowej w Brukseli;
  • Szeroka promocja projektu i jego rezultatów przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji;

Główne rezultaty projektu:

Planuje się, że w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne rezultaty:

 • podręcznik zawierający pakiet wdrożeniowy SEAP, tj. przykłady najbardziej typowych działań przewidzianych w SEAPach oraz zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ich realizacji;
 • zbiór istniejących narzędzi i schematów finansowania, które można wykorzystać do sfinansowania realizacji działań przewidzianych w SEAPach;
 • przeszkolenie min. 40 samorządów lokalnych i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie wdrażania i monitorowania SEAPów;
 • przeszkolenie min. 24 Koordynatorów Porozumienia / Organizacji Wspierających Porozumienie i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie wdrażania i monitorowania SEAPów;
 • zrealizowanie min. 120 działań przewidzianych w SEAPach gmin uczestniczących w projekcie;
 • wykorzystanie istniejących środków i metod finansowania do sfinansowania wybranych działań;
 • wykorzystanie metodologii monitoringu i ewaluacji opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze KE do monitorowania wdrażania SEAPów gmin uczestniczących w projekcie; 
 • wydanie łącznie 277 773 554 € na inwestycje pro energetyczne;
 • wzrost produkcji energii z OZE o 2 469 toe/rok;
 • ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 3 701 toe/rok
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 29 563 t CO2e/rok.

Czas trwania projektu: 1 marca 2014 – 28 luty 2017 (36 miesięcy)

Dofinansowanie: Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

Uczestnicy projektu:

9 partnerów z 7 krajów UE:

 • Koordynator: Prowincja Genua (IT)
 • Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL), Prowincja Barcelona (ES), Miasto Zagrzeb (HR), Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii (EL), Region Veneto (IT), Sogesca s.r.l (IT), INTERLEUVEN Intergemeentelijke Vereniging (BE), ICLEI – Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Sekretariat (DE)

Beneficjenci projektu: 

 • Samorządy lokalne, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów i mają opracowany i przyjęty Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
 • Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów, tj. organy administracji krajowej i regionalnej, którym oficjalnie przyznano status Koordynatorów Porozumienia
 • Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów, tj. europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia samorządów lokalnych, którym oficjalnie przyznano status Organizacji Wspierających

Strona internetowa: www.mayorsinaction.eu


Relacje prasowe

 

logo iee 72Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.