Polscy i niemieccy eksperci podpowiadają jak tworzyć przyjazne miasta

Dobrze zaprojektowane miasto sprzyja aktywności fizycznej, ochronie powietrza i zasobów wodnych oraz gwarantuje bezpieczny i łatwy dostęp do terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców, dając im w ten sposób poczucie komfortu i poprawiając ich ogólny stan zdrowia. Polscy i niemieccy eksperci, po ponad rocznych pracach w ramach projektu REVIPOWER, przygotowali zbiór rekomendacji dla samorządów lokalnych odpowiadających na pytanie: jak poprawiać jakość życia w mieście dzięki rewitalizacji?

Gwałtowna urbanizacja oraz nieefektywne rozwiązania technologiczne i architektoniczne na terenach miejskich doprowadziły do kryzysu przejawiającego się m.in. zanieczyszczeniem powietrza, nadmiernym hałasem, nieefektywnym wykorzystaniem ziemi, nadmiernym zużyciem wody i wreszcie emisją gazów cieplarnianych na niespotykaną dotychczas skalę. Już dziś na całej Planecie odczuwane są poważne skutki zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska i kurczących się zasobów.

Polska nie uniknęła chaosu wynikającego z negatywnego modelu rozwoju miast. W wyniku niemal 80 lat niezrównoważonego rozwoju polskie miasta także stają przed olbrzymimi wyzwaniami, jakie niosą ze sobą korki uliczne, niska emisja czy migracja. Prace ekspertów projektu REVIPOWER prowadzone były w ramach interdyscyplinarnej, grupy roboczej, skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań dla kluczowych problemów polskich miast poprzez zrównoważoną rewitalizację. Zgromadzona wiedza została następnie podsumowana w formie modelowego szkolenia.

Na przełomie 2018 i 2019 roku przeprowadzono dwa warsztaty według metodologii REVIPOWER, pierwszy we współpracy z Miastem Warszawą, drugi z Wrocławską Rewitalizacją. W szkoleniu aktywny udział wzięło w sumie 60 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych (m.in. przedstawiciele Bydgoszczy, Bielska-Białej, Ciechanowa, Sztumu, Siemiatycz, Ełku, Mielna). W trakcie warsztatów uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób można zmniejszyć ślad środowiskowy miast (ang. Urban footprint) i poprawić jakość życia na terenach zurbanizowanych. 

W wyniku wspólnej pracy, dyskusji warsztatowych, oraz na podstawie zbioru dobrych praktyk z Polski i Niemiec powstały kompletne materiały szkoleniowe dotyczące efektywnej pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji, dostępne na dwujęzycznej stronie www.efficient-city.org

Dodatkowo eksperci niezależnego instytutu badawczego adelphi research, koordynatora projektu REVIPOWER, na podstawie zebranej wiedzy, a także doświadczeń niemieckiej organizacji branżowej Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. oraz polskiego Stowarzyszenia Gmin Energy Cities (PNEC) przygotowali grafikę ukazującą zbiór inspirujących i skutecznych działań poprawiających jakość środowiska zabudowanego i redukujących ślad środowiskowy miast.

Na podstawie zaproponowanego zbioru powstała także lista weryfikacyjna dla samorządów (do pobrania ze strony projektu), umożliwiająca sprawdzenie istniejących już planów rewitalizacji i uzupełnienie ich o polityki, strategie i konkretne działania sprzyjające poprawie jakości środowiska w mieście, a w konsekwencji jakości życia i poziomu zdrowia mieszkańców.