Wykorzystanie i finansowanie OZE w gminach – wyniki badania ankietowego

Ankieta została przygotowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités” w ramach projektu ,,Węgiel toksycznym aktywem finansowym”, finansowanego ze środków KR Foundation. Została ona przeprowadzona podczas seminarium pn. ,,Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”. Miało to miejsce w dniach 28-29 listopada 2017 roku w Serocku. Uzyskano 20 ankiet zwrotnych, w formie papierowej, gdzie 13 z nich należało do przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia. Jest to druga ankieta realizowana na cele wspomnianego projektu (pierwsza dotyczyła ogólnego finansowania inwestycji). 

Głównym celem ankiety było uzyskanie informacji na temat wykorzystania oraz sposobów finansowania OZE w polskich gminach. Ankietowani mogli wyrazić również swoją opinię na temat inicjatywy, jaką jest klaster energetyczny. Otrzymano również informacje dotyczące zaangażowania personelu (pracowników urzędów, specjalistów ds. energii, ekspertów zewnętrznych) oraz sposobów pozyskiwania funduszy na projekty energetyczne. Jedną z ważniejszych informacji było uzyskanie odpowiedzi na temat wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.  

Kolejnym punktem w ankiecie było przedstawienie aktualnej sytuacji i perspektywy rozwoju gminy. Pytania dotyczyły ostatnio realizowanych projektów z zakresu wykorzystania OZE oraz w przyszłości planowanych inwestycji. Przedstawiciele gmin wymieniali również najważniejsze czynniki wspierające inwestowanie w OZE oraz jakie warunku muszą zostać spełnione, aby samorządy lokalne coraz częściej inwestowały w OZE. Z ankiety można również dowiedzieć się, czy gmina korzystała z pomocy doradców energetycznych NFOŚiGW, czy też z pomocy ekspertów zewnętrznych przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację pro ekologicznych inwestycji. 

Ostatni punkt dotyczył klastrów energii. Ankieta umożliwiła poznanie ilości gmin już należących do klastrów energetycznych lub rozważających ich stworzenie. Ankietowani mogli również podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją współpracy, kto może być do nich zapraszany oraz jakie bariery powstrzymują gmine od uczestnictwa w klastrze energetycznym. Analiza zebranych odpowiedzi pokazuje, że samorządy: 

  • Najczęściej inwestują w energię słoneczną w postaci kolektorów słonecznych, a w mniejszym stopniu w ogniwa fotowoltaiczne. 
  • Wykorzystują także inne źródła odnawialne, przy których wymieniono metan pochodzenia kopalnianego.
  • Poza instalacją paneli solarnych i kolektorów, skupiają się głównie na termomodernizacji budynków, wymianie pieców i montażu pomp ciepła.
  • Spotykają się z licznymi problemami (formalnymi, prawnymi, finansowymi i in.) wpływającymi na możliwości realizacji inwestycji w OZE
  • W większości (75%) nie korzysta z pomocy doradców energetycznych NFOŚiGW, lecz trzy korzystały z pomocy WFOŚiGW. 
  • 16 gmin rozważa stworzenie klastra energetycznego, a spośród nich 4 już są członkami klastra. 
  • Posiadają wysoki poziom wiedzy, o czym świadczą podejmowane przez nich przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.   

 

Szczegółowe zestawienie odpowiedzi.

 

logo KR foundationArtykuł został przygotowany w ramach projektu „Węgiel toksycznym aktywem finansowym”, finansowanym ze środków KR Foundation. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach.