Druga edycja konkursu Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości"

logo zielone miastaMinisterstwo Środowiska poszukuje miast i gmin miejskich, które mogą pochwalić się ekologicznymi i nowatorskimi rozwiązaniami w infrastrukturze, a także poprawiają jakość życia mieszkańców. Celem konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej oraz promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

 

Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:

  1. ŚRODOWISKO A ZDROWIE: Przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza.
  2. OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW: Przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.
  3. EDUKACJA EKOLOGICZNA: Przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Zgłoszenia można nadsyłać do 12 października 2015 r.

Najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska zostaną nagrodzone. Zwycięskie zielone miasta wezmą udział w wizycie studyjnej, podczas której ich przedstawiciele zapoznają się z działaniami inwestycyjnymi, jakie zostały wprowadzone przez ośrodki europejskie, które zdobyły miano Zielonej Stolicy Europy.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.zielonemiasta.eu