Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu - BEACON

 logo Beacon kompakt logo BMU-EUKI-EN neu 

BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. 

W projekcie biorą udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt umożliwi również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej...

Korzyści z udziału w projekcie

  • tworzenie sieci kontaktów,
  • pogłębianie wiedzy i know-how poprzez udział w sześciu spotkaniach warsztatowych, 
  • dostosowanie do potrzeb poszczególnych gmin usług szkoleniowych i doradczych, obejmujących m.in. kwestie techniczne i finansowe, w celu opracowania i wdrożenia konkretnych projektów (międzynarodowe warsztaty, indywidualne doradztwo techniczne i tematyczne szkolenia – coaching),
  • nowe impulsy do opracowywania i wdrażania projektów niskoemisyjnych w gminie,
  • współpraca z niemieckimi i europejskimi gminami i ekspertami,
  • prezentacja i promocja lokalnych działań podczas dwóch konferencji europejskich,
  • możliwość dalszego rozwijania i stymulowania istniejącego partnerstwa bilateralnego z gminą niemiecką,
  • ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii.

Filmy

Materiały promocyjne

 

Publikacje

 

Szkolenia w gminach - coachingi

Wsparcie techniczne oferowane miastom z Portugalii, Grecji, Polski, Rumunii i Czech uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich tematyczne szkolenia (coaching) pomogą im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych działań w kontekście lokalnym. Poprzez wspólne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i dostosowane do lokalnych potrzeb usługi doradcze przedstawiciele miast zdobędą umiejętności, które pomogą im opracować, udoskonalić i wdrożyć środki wspierające kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej.

Bielawa

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (29.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2. szkolenie: Efektywne wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej (02.07.2019r.)

Po krótkim wprowadzeniu nt. zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków zaprezentowane zostały bez- i niskonakładowe środki oszczędzania  energii i wody w budynkach użyteczności publicznej. Następnie w małych grupach przeprowadzone zostało ćwiczenie warsztatowe pn. Jak poprawić efektywność energetyczną w naszym urzędzie/biurze? 

Po prezentacji nt. wpływu zachowań użytkowników budynku na efektywne wykorzystanie zasobów uczestnicy w parach zastanawiali się, jakie zachowania użytkowników budynków powinny ulec zmianie i jak do tego doprowadzić?

Na koniec rozdane zostały zestawy 3 broszur zawierających wskazówki dla właścicieli, zarządców, konserwatorów i użytkowników budynków, w jaki sposób racjonalnie korzystać z energii w budynku użyteczności publicznej i jak realizując swoje zadania przyczynić się do ograniczenia zużycia w nim energii.

Spotkanie miało charakter interaktywny i warsztatowy, a jego celem było wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy mogą wdrożyć w praktyce w urzędzie, biurze, przedsiębiorstwie.

Cieszyn

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (12.03.2019 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Specjalista ds. zmian klimatu w mieście (13.06.2019 r.)

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków dyskutowano o zmianach klimatu obserwowanych w Cieszynie i ich skutkach oraz możliwych działaniach służących ich łagodzeniu. P. Julia Legelli, specjalista ds. realizacji europejskich projektów na rzecz klimatu na poziomie miasta w adelphi, a w  latach 2013-16 specjalista ds. łagodzenia skutków zmian klimatycznych w Murnau am Staffelsee przedstawiła zakres obowiązków takiego eksperta, sposób finansowania jego pracy, korzyści i doświadczenia praktyczne. Korzystając z metody 6 kapeluszy myślowych De Bono („Thinking hats”) uczestnicy zastanawiali się, czym powinien zajmować się specjalista ds. klimatu w Cieszynie.

Jasło

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (03.12.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (29.05.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.).

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy w małych grupach zasugerowali propozycje możliwych rozwiązań (niewielkich inwestycji) BGI i NBS, które mogą zostać zrealizowane w konkretnych miejscach w mieście. Po krótkiej prezentacji ich koncepcji sporządzono listę proponowanych projektów, a po głosowaniu ostatecznie omówiono te 2 z nich, które otrzymały największa liczbę głosów .

Ponieważ szkolenie dotyczyło wykorzystania zielonej infrastruktury do gospodarowania wodami deszczowymi i innych problemów komunalnych i społecznych wynikających ze zmian klimatu, uczestniczyli w nim burmistrz Ryszard Pabian, rzecznik prasowy UM oraz m.in. reprezentanci wydziałów: Inwestycji i Ochrony Środowiska UMJ, Gospodarki Komunalnej UMJ, Architektury, Rewitalizacji i Zieleni Miejskiej.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Sztum

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (15.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w mieście (25.09.2019 r.)

Ponad 60 uczestników w tym politycy lokalni, burmistrz, członkowie Rady Miasta, sołtysi z okolicznych miejscowości, członkowie Sztumskiego Klastra Energetycznego oraz mediów lokalnych wzięli udział w klimatycznej sesji Rady Miasta, która odbyła się w UM Sztum dniu 25 września 2019 r.

Inicjatorem szkolenia BEACON w połączeniu z posiedzeniem Rady Miasta był burmistrz Leszek Tabor, który dostrzegając wagę problemu, kilka miesięcy wcześniej zdecydował, że sprawy ochrony klimatu będą głównym tematem jednej z najbliższych sesji Rady. Miasto Sztum już od dawna aktywnie działa w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji jego skutków - angażuje się w projekt BEACON, poprawę wykorzystania OZE na swoim terenie, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz współtworzy lokalny klaster energii. 

Tematem szkolenia było holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w miastach ze szczególnym uwzględnieniem mobilności i transportu, produkcji i dystrybucji energii, efektywności energetycznej oraz planowania urbanistycznego. Konsekwencje zmian klimatu oraz dobre praktyki im przeciwdziałające przybliżyła przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC) Joanna Wis-Bielewicz, ekspert ds. ochrony klimatu i działań adaptacyjnych w miastach, a o inicjatywie nowego Porozumienia Burmistrzów i korzyściach dla miasta wynikających z przystąpienia do niej mówiła Iwona Korohoda, koordynator projektu BEACON. Szkolenie podsumowała moderowana dyskusja w grupie.

Zamość

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (13.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (26.04.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.). Uczestnicy (przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zakładu Gospodarki Lokalowej i spółdzielni mieszkaniowych) dyskutowali o kierunkach zarządzania zielenią miejską, przeciwdziałaniu kurczeniu się terenów zielonych i zagospodarowaniu wód opadowych.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Wspólne szkolenie dla przedstawicieli 5 miast

3. szkolenie: Specjalista ds. zarządzania energią w gminie – działania, wyzwania i korzyści, Bydgoszcz (30.10.2019 r.)

W dniu 30.10 w Bydgoszczy, po zakończeniu seminarium pn. Efektywność energetyczna jako kluczowy element transformacji energetycznej miast i gmin, odbyło się szkolenie dla decydentów i potencjalnych specjalistów ds. energii z miast zaangażowanych w realizację projektu BEACON, na temat zarządzania energią w mieście oraz działalności zespołu/specjalisty ds. energii, wyzwań i korzyści. Swoimi doświadczeniami podzielili się Tomasz Bońdos koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy oraz Bogusław Pięta, energetyk miejski z UM w Jaśle. Uczestnicy mieli okazję pochwalić się tym, jakie projekty w zakresie niskoemisyjnej transformacji są realizowane w ich miastach, zadać pytania doświadczonym kolegom z innych miast oraz wziąć udział w ,,burzy mózgów” moderowanej przez Joannę Wis-Bielewicz z PNEC. Podczas dyskusji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powinien być zakres obowiązków, zadań specjalisty ds. zarządzania energią w gminie oraz jakie korzyści i trudności wiążą się z takim stanowiskiem w strukturze miejskiej administracji w poszczególnych miastach. Jako wzorcowe udostępniono uczestnikom zakresy zadań Biura Zarządzania Energią w Bielsku-Białej (działającego skutecznie już od 1997 r.) oraz w Bydgoszczy, a także schemat organizacyjny Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy.

 

4. szkolenie: ,,Komunikacja z mieszkańcami i promowanie proklimatycznych działań samorządu", Kraków (27.01.2020 r.)

Jak skutecznie komunikować się z mieszkańcami miasta i informować o proklimatycznych działaniach samorządu zastanawiały się przedstawicielki urzędów pięciu miast aktywnie działających w ramach projektu BEACON. Wymieniły się doświadczeniami z zakresu działań PR, promocji i komunikowania się ze społecznością lokalną, w rezultacie czego powstała lista najczęściej wykorzystywanych kanałów i narzędzi komunikacji.

Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja Joanny Wis-Bielewicz z PNEC na temat kanałów komunikacji zewnętrznej w samorządzie lokalnym, trudności w procesie komunikowania, metod prowadzących do zaangażowania odbiorców i zmiany postaw. Przedstawione zostały także przykłady inspirujących kampanii komunikacyjnych na temat ochrony klimatu, a także najważniejsze zasady, o których należy pamiętać tworząc przekaz i błędy, których należy unikać. 

Uczestniczki w małych grupach zastanawiały się, jak zainteresować odbiorcę, jak zaangażować go w proces komunikacji i zachęcić do zmiany zachowań oraz włączenia się w działania miasta. Przygotowali zarys strategii komunikacji zrealizowanego/planowanego projektu, oraz opracowali lead komunikatu prasowego wskazując grupę docelową i wybrane kanały komunikacji.

Następnie zapoznały się z przykładami komunikacji dwustronnej zmierzającej do zmiany postaw w zakresie ochrony klimatu i efektywności energetycznej, narzędziami wykorzystywanymi w procesie partycypacji oraz przykładami ich zastosowania.

Doświadczenia miasta w zakresie współpracy z mieszkańcami i skutecznej promocji organizowanego z powodzeniem od 10 lat Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii przedstawiła Katarzyna Kordas z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pokazała także rozmaite gadżety i materiały informacyjne będące spójnym elementem kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”, kierowanej do różnych grup wiekowych mieszkańców miasta.

Na zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia miast w zakresie ich działalności PR, oferowane w ramach projektu BEACON.

Prezentacje do pobrania:

 

Warsztaty regionalne

Koncepcja smart cities i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Alba Iulia, Rumunia (29-30.01.2019 r.)

Przedstawiciele miast i gmin z Niemiec, Polski, Czech i Rumunii biorących udział w projekcie BEACON podczas warsztatów w Alba Iuli mieli okazję po raz pierwszy spotkać się i wymienić doświadczeniami. Prezentacje i plakaty ilustrujące lokalne działania w zakresie ochrony klimatu ukazały potencjał, jaki niosą ze sobą koncepcja smart cities i  wykorzystywanie efektywnych energetycznie rozwiązań w budynkach.

Pierwszego dnia warsztatów przedstawiciele miast podczas dyskusji w grupach próbowali odpowiedzieć na pytania: co oznacza łagodzenie zmian klimatu, czym cechuje się inteligentne miasto oraz jak w sposób zrównoważony wdrażać koncepcję smart cities w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Omawiali proces digitalizacji procedur administracyjnych i pomiarów zużycia mediów oraz zastanawiali się, w jaki sposób te rozwiązania mogą faktycznie poprawić lokalne zarządzanie i ograniczyć emisje. Jako przykład rozwiązań smart zaprezentowano działania zrealizowane w mieście Alba Iulia. Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wizytę studyjną jednym z 15 inteligentnych autobusów miejskich wyposażonych w Wi-Fi, GPS  i czujniki jakości powietrza, umożliwiające monitorowanie zanieczyszczeń w całym mieście. Grupa obejrzała pilotażowy system ogrzewania wykorzystujący panele fotowoltaiczne i pompę ciepła w centrum opieki nad dziećmi oraz inteligentny system oświetlenia w szkole, zrealizowany we współpracy z Deutsche Telekom. Uczestnicy dowiedzieli się również, w jaki sposób miasto uzyskało do 70% oszczędności energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był poprawie efektywności energetycznej w budynkach. Dyskusja koncentrowała się na tematach związanych z: gromadzeniem danych dotyczących zużycia energii i zarządzaniem nimi, zastosowaniach umów o poprawę efektywności energetycznej, termomodernizacji i renowacji zabytków a przede wszystkim sposobach łączenia starych elementów architektonicznych z nowoczesnymi technologiami oraz korzystaniem z systemu zarządzania i monitorowania ogrzewania w budynkach szkolnych.

Ostatnia część spotkania dotyczyła przykładów i metod zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację projektów inwestycyjnych. Po części teoretycznej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których wspólnie przeanalizowali różne pomysły i lokalne możliwości włączenia obywateli z uczestniczących gmin w konkretne inicjatywy i inwestycje miejskie (na przykładach Arnsberg (DE), Bielawy (PL) oraz Alba Iulia (RO) i Zalău (RO).

 

Udana współpraca między wydziałami w realizowaniu ambitnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu, Pisek, Czechy (11-12.09.2019 r.)

Podczas drugiej edycji warsztatów reprezentanci BEACONowych gmin z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (CZ), aby omówić możliwości zaangażowania pracowników różnych działów i departamentów administracji miejskiej we współpracę w realizowaniu działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Podczas spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytania, jakie obowiązki spoczywają na określonych jednostkach w różnych miastach i jakie mechanizmy mogą pomóc obecnym na spotkaniu przedstawicielom w skutecznej komunikacji i współpracy międzywydziałowej w ich gminach.

Warsztaty obejmowały analizę schematów organizacyjnych gmin w grupach krajowych: czeskiej, niemieckiej, rumuńskiej i polskiej, a następnie dyskusję dotyczącą możliwości usprawnienia komunikacji między departamentami oraz możliwości szerszego ich zaangażowania w realizację projektów proklimatycznych. Przedstawiciele gmin Râmnicu Vâlcea (RO), Pirna (DE) i Bielawa (PL) zaprezentowali przykłady udanej współpracy między wydziałami miejskimi oraz interesariuszami, a także skutecznego zarządzania działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Uczestnicy odwiedzili również budynek szkoły odnowiony w ramach umów ESCO (o efekt energetyczny), a także nową stację uzdatniania wody w Pisku. Dzięki zastosowaniu w niej inteligentnych technologii zakład ten zużywa o 30% mniej energii elektrycznej niż przed modernizacją i częściowo działa jako elektrownia wodna, zaspokajając w części zapotrzebowanie własne na energię elektryczną.

 

Oszczędzanie energii w szkołach - praktyczne przykłady i refleksje na temat rozbudowanych systemów motywacyjnych, Kraków (19-20.11.2019 r.)

Na temat programów dotyczących oszczędzania energii w szkołach oraz systemów zachęt do ich długoterminowej realizacji w szerszej skali dyskutowali w ramach trzecich warsztatów regionalnych projektu BEACON delegaci z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii. 

W pierwszym dniu warsztatów mówcy i uczestnicy, bazując na własnych lokalnych doświadczeniach, szukali wspólnie odpowiedzi na pytanie: w jakim celu i w jaki sposób inicjować w szkołach programy z zakresu efektywności energetycznej, jak można oszczędzać energię dzięki zmianom zachowań użytkowników budynków oraz jak je wprowadzać i  utrzymywać. Następnie w sesji stolikowej przedstawiciele miast Bielsko-Biała (PL), Warszawa (PL), Rožnov (CZ) oraz Ploiesti (RO) przedstawili swoje działaniach zrealizowanew tym obszarze. Podczas popołudniowej wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami proklimatycznymi realizowanymi w mieście i gminie Niepołomice - odwiedzić zmodernizowany budynek szkoły w Podłężu, obejrzeć monitoring on-line w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz naziemną farmę fotowoltaiczną i dwie pompy ciepła w Zamku Królewskim.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się sesją, która dotyczyła projektów pilotażowych zrealizowanych w Niemczech, Bułgarii i Rumunii, oraz doświadczeń w zakresie tworzenia efektywnych, długotrwałych i ogólnomiejskich planów oszczędzania energii w szkołach. Następnie uczestnicy w grupach krajowych zastanawiali się, w jaki sposób i przy użyciu jakich zachęt należy wdrażać takie programy w ich miastach, uwzględniając kontekst prawny i realia każdego z krajów. 

Na zakończenie w sesji dotyczącej programu ERASMUS+ przedstawione zostały jego zasady i sposoby wykorzystania dla budowana partnerstw szkół i miast oraz angażowania młodych ludzi w procesy kształtowania miejskiej polityki klimatycznej. Następnie zaprezentowana została wstępna koncepcja „warsztatów z wizją” (vision workshops), które mogłyby zostać zorganizowane w miastach zainteresowanych stworzeniem pozytywnej wizji miasta w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz docelowo zagadnieniem neutralności klimatycznej.

Konferencje

Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu, Heidelberg, Niemcy (21.05.2019 r.)

Ponad 90 specjalistów wydelegowanych z miast i gmin w całej Europie dyskutowało o tym, jak można połączyć ochronę klimatu i rozwój lokalny, podczas konferencji pt. „Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu” w dniu 21 maja 2019 r. w Heidelbergu.

Uczestnicy podczas konferencji omawiali tematy takie jak: walka z ubóstwem energetycznym, lokalna produkcja energii i strategie na rzecz rozwoju lokalnego, a także środki łagodzenia zmian klimatu. Sesje warsztatowe dotyczyły również zagadnień, które obecnie stają się bardzo istotne dla gmin, takich jak zarządzanie danymi miejskimi. Wspomniano także o młodzieżowym ruchu społecznym ,,Piątki dla przyszłości" (Fridays for Future), mającym coraz większy wpływ na międzynarodową opinię publiczną. 

Jednym z punktów konferencji była również podróż studyjna po największej w Europie dzielnicy domów pasywnych „Bahnstadt”, gdzie gościom zaprezentowano holistyczne podejście do rewitalizacji i planowania przestrzennego. 

Ponadto zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach w formule „case clinic” - podczas których przedstawiciele gmin ze Sztumu, Bydgoszczy oraz czeskiego miasta Písek podczas pracy w małych grupach prezentowali wybrane lokalne działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu i omawiali konkretne problemy wspólnie z słuchaczami, którzy następnie mieli za zadanie wskazać pomysłyna ich rozwiązanie. 

Konferencja poprzedziła międzynarodową konferencję nt. działań na rzecz klimatu ICCA (International Conference on Climate Action) oraz konferencję “Climate neighbourhoods” odbywające się także w Heidelbergu, w dniach 22-23 maja br.

  • Warszawa (2021 r.)