Warsztaty regionalne

Koncepcja smart cities i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Alba Iulia, Rumunia (29-30.01.2019 r.)

Przedstawiciele miast i gmin z Niemiec, Polski, Czech i Rumunii biorących udział w projekcie BEACON podczas warsztatów w Alba Iuli mieli okazję po raz pierwszy spotkać się i wymienić doświadczeniami. Prezentacje i plakaty ilustrujące lokalne działania w zakresie ochrony klimatu ukazały potencjał, jaki niosą ze sobą koncepcja smart cities i  wykorzystywanie efektywnych energetycznie rozwiązań w budynkach.

Pierwszego dnia warsztatów przedstawiciele miast podczas dyskusji w grupach próbowali odpowiedzieć na pytania: co oznacza łagodzenie zmian klimatu, czym cechuje się inteligentne miasto oraz jak w sposób zrównoważony wdrażać koncepcję smart cities w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Omawiali proces digitalizacji procedur administracyjnych i pomiarów zużycia mediów oraz zastanawiali się, w jaki sposób te rozwiązania mogą faktycznie poprawić lokalne zarządzanie i ograniczyć emisje. Jako przykład rozwiązań smart zaprezentowano działania zrealizowane w mieście Alba Iulia. Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wizytę studyjną jednym z 15 inteligentnych autobusów miejskich wyposażonych w Wi-Fi, GPS  i czujniki jakości powietrza, umożliwiające monitorowanie zanieczyszczeń w całym mieście. Grupa obejrzała pilotażowy system ogrzewania wykorzystujący panele fotowoltaiczne i pompę ciepła w centrum opieki nad dziećmi oraz inteligentny system oświetlenia w szkole, zrealizowany we współpracy z Deutsche Telekom. Uczestnicy dowiedzieli się również, w jaki sposób miasto uzyskało do 70% oszczędności energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był poprawie efektywności energetycznej w budynkach. Dyskusja koncentrowała się na tematach związanych z: gromadzeniem danych dotyczących zużycia energii i zarządzaniem nimi, zastosowaniach umów o poprawę efektywności energetycznej, termomodernizacji i renowacji zabytków a przede wszystkim sposobach łączenia starych elementów architektonicznych z nowoczesnymi technologiami oraz korzystaniem z systemu zarządzania i monitorowania ogrzewania w budynkach szkolnych.

Ostatnia część spotkania dotyczyła przykładów i metod zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację projektów inwestycyjnych. Po części teoretycznej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których wspólnie przeanalizowali różne pomysły i lokalne możliwości włączenia obywateli z uczestniczących gmin w konkretne inicjatywy i inwestycje miejskie (na przykładach Arnsberg (DE), Bielawy (PL) oraz Alba Iulia (RO) i Zalău (RO).

 

Udana współpraca między wydziałami w realizowaniu ambitnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu, Pisek, Czechy (11-12.09.2019 r.)

Podczas drugiej edycji warsztatów reprezentanci BEACONowych gmin z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (CZ), aby omówić możliwości zaangażowania pracowników różnych działów i departamentów administracji miejskiej we współpracę w realizowaniu działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Podczas spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytania, jakie obowiązki spoczywają na określonych jednostkach w różnych miastach i jakie mechanizmy mogą pomóc obecnym na spotkaniu przedstawicielom w skutecznej komunikacji i współpracy międzywydziałowej w ich gminach.

Warsztaty obejmowały analizę schematów organizacyjnych gmin w grupach krajowych: czeskiej, niemieckiej, rumuńskiej i polskiej, a następnie dyskusję dotyczącą możliwości usprawnienia komunikacji między departamentami oraz możliwości szerszego ich zaangażowania w realizację projektów proklimatycznych. Przedstawiciele gmin Râmnicu Vâlcea (RO), Pirna (DE) i Bielawa (PL) zaprezentowali przykłady udanej współpracy między wydziałami miejskimi oraz interesariuszami, a także skutecznego zarządzania działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Uczestnicy odwiedzili również budynek szkoły odnowiony w ramach umów ESCO (o efekt energetyczny), a także nową stację uzdatniania wody w Pisku. Dzięki zastosowaniu w niej inteligentnych technologii zakład ten zużywa o 30% mniej energii elektrycznej niż przed modernizacją i częściowo działa jako elektrownia wodna, zaspokajając w części zapotrzebowanie własne na energię elektryczną.

 

Oszczędzanie energii w szkołach - praktyczne przykłady i refleksje na temat rozbudowanych systemów motywacyjnych, Kraków (19-20.11.2019 r.)

Na temat programów dotyczących oszczędzania energii w szkołach oraz systemów zachęt do ich długoterminowej realizacji w szerszej skali dyskutowali w ramach trzecich warsztatów regionalnych projektu BEACON delegaci z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii. 

W pierwszym dniu warsztatów mówcy i uczestnicy, bazując na własnych lokalnych doświadczeniach, szukali wspólnie odpowiedzi na pytanie: w jakim celu i w jaki sposób inicjować w szkołach programy z zakresu efektywności energetycznej, jak można oszczędzać energię dzięki zmianom zachowań użytkowników budynków oraz jak je wprowadzać i  utrzymywać. Następnie w sesji stolikowej przedstawiciele miast Bielsko-Biała (PL), Warszawa (PL), Rožnov (CZ) oraz Ploiesti (RO) przedstawili swoje działaniach zrealizowanew tym obszarze. Podczas popołudniowej wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami proklimatycznymi realizowanymi w mieście i gminie Niepołomice - odwiedzić zmodernizowany budynek szkoły w Podłężu, obejrzeć monitoring on-line w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz naziemną farmę fotowoltaiczną i dwie pompy ciepła w Zamku Królewskim.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się sesją, która dotyczyła projektów pilotażowych zrealizowanych w Niemczech, Bułgarii i Rumunii, oraz doświadczeń w zakresie tworzenia efektywnych, długotrwałych i ogólnomiejskich planów oszczędzania energii w szkołach. Następnie uczestnicy w grupach krajowych zastanawiali się, w jaki sposób i przy użyciu jakich zachęt należy wdrażać takie programy w ich miastach, uwzględniając kontekst prawny i realia każdego z krajów. 

Na zakończenie w sesji dotyczącej programu ERASMUS+ przedstawione zostały jego zasady i sposoby wykorzystania dla budowana partnerstw szkół i miast oraz angażowania młodych ludzi w procesy kształtowania miejskiej polityki klimatycznej. Następnie zaprezentowana została wstępna koncepcja „warsztatów z wizją” (vision workshops), które mogłyby zostać zorganizowane w miastach zainteresowanych stworzeniem pozytywnej wizji miasta w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz docelowo zagadnieniem neutralności klimatycznej.